Algemene Voorwaarden

HELM BENELUX B.V.
"Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden", zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ’’s-Gravenhage

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HELM BENELUX B.V. en op alle koop- en andere overeenkomsten die tussen HELM BENELUX B.V. en haar wederpartijen  tot stand mochten komen. 
 • HELM BENELUX B.V. wijst de toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen uitdrukkelijk van de hand. 
 • Afwijkingen van en aanvulling op de onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Op de overeenkomsten van HELM BENELUX B.V. met derden zijn tevens van toepassing de meest recente VLG/ADR - IATA/ICAO - IMO - ADR voorwaarden. 
 • De in de overeenkomst en offertes omschreven leverings- en verkoopcondities hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de meest recente Incoterms-uitgave.
 • Alle bestellingen worden geplaatst volgens de duidelijke en eenduidige afspraak van HELM BENELUX B.V. en erkenning van de Leverancier dat de Leverancier de verzekering heeft gegeven dat de stoffen en preparaten (chemische producten) die binnen het bereik vallen van de nieuwe richtlijn van de Europese Gemeenschap (EG 1907/2006) voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH), van te voren op de juiste wijze zijn geregistreerd en zijn geregistreerd in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de REACH-verordening. De Leverancier garandeert dat zijn/haar producten voldoen en blijven voldoen aan de REACH-verordening.
  HELM BENELUX B.V. behoudt zich het recht voor om, naar oordeel van HELM BENELUX B.V., stoffen en/of preparaten op te halen of te retourneren die niet aan deze voorwaarden voldoen en die dus niet binnen de EER mogen worden vermarkt of verkocht of die van de EER-markt zijn gehaald, omdat ze niet voldoen aan de REACH-verplichtingen. De Leverancier verplicht zich HELM BENELUX B.V. de oorspronkelijke aankoopprijs inclusief alle gerelateerde kosten van deze stoffen en/of preparaten te vergoeden. De Leverancier verplicht zich ook HELM BENELUX B.V. de kosten te vergoeden die zijn veroorzaakt door de stoffen en/of preparaten van de Leverancier die zijn opgehaald en vernietigd of voor de kosten van inzameling en retournering aan de Leverancier van de stoffen en/of preparaten die niet voldoen aan REACH-verplichtingen.
 • Alle aanbiedingen van HELM BENELUX B.V. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat de wederpartij het aanbod van HELM BENELUX B.V. in zijn geheel en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. De wederpartij wordt geacht de algemene voorwaarden van HELM BENELUX B.V. te hebben aanvaard en de overeenkomst wordt geacht op basis van deze voorwaarden tot stand te zijn gekomen, indien de wederpartij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HELM BENELUX B.V. bij het aanvaarden van het aanbod van HELM BENELUX B.V. slechts heeft afgewezen door middel van verwijzing naar haar eigen voorwaarden. 
 • Tenzij anders is overeengekomen geschieden alle leveringen op afroep en op de overeengekomen plaats. Opgegeven levertijden gelden, behoudens indien het tegendeel uit de overeenkomst volgt, als indicatie en niet als fatale termijn. Het staat HELM BENELUX B.V. vrij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de bestelde hoeveelheden zowel naar boven als naar beneden af te ronden op gehele verpakkingseenheden, units daarvan of tank(auto)-inhouden. Indien HELM BENELUX B.V. het verkochte speciaal voor de wederpartij heeft laten vervaardigen dan wel verpakken, gaat de wederpartij op voorhand akkoord met een afwijking van de overeengekomen hoeveelheid van maximaal 10%. 
 • Metingen en wegingen als vermeld op door HELM BENELUX B.V. overgelegde meet- of weegbrieven zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. 
 • Indien de wederpartij in de gelegenheid is geweest de goederen en emballage voor levering op kwaliteit en hoeveelheid te (doen) inspecteren, aanvaardt HELM BENELUX B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele afwijkende kwaliteit of hoeveelheid, indien deze inspectie achterwege is gebleven of naar aanleiding daarvan niet onmiddellijk bij HELM BENELUX B.V. is gereclameerd. De kosten van de inspectie zijn voor rekening van de wederpartij. 
 • Emballage kan aan de wederpartij in rekening worden gebracht en wordt slechts teruggenomen voorzover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Leenemballage blijft uitdrukkelijk eigendom van HELM BENELUX B.V. 
 • HELM BENELUX B.V. heeft het recht levering op een door de wederpartij aangewezen plaats of in een door de wederpartij aangewezen of ter beschikking gesteld verpakkings- of transportmiddel te weigeren, indien deze plaats of dit middel naar het oordeel van HELM BENELUX B.V. niet voldoet aan daaraan in redelijkheid te stellen eisen van deugdelijkheid, veiligheid, reinheid, bereikbaarheid of wettelijke toelaatbaarheid, zonder dat de wederpartij terzake van zulk een weigering enige schadevordering op HELM BENELUX B.V. geldend kan maken. Belading of vulling van door de wederpartij ter beschikking gestelde transport- of verpakkingsmiddelen, geschiedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens HELM BENELUX B.V., geheel voor risico van de wederpartij.
 • HELM BENELUX B.V. geeft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen garantie op kwaliteit of samenstelling van het product of met betrekking tot toepassingsmogelijkheden of eigenschappen van het product. Indien de kwaliteit, samenstelling of oorsprong van het product niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, is voor HELM BENELUX B.V. slechts gehouden product te leveren dat voldoet aan naar redelijkheid daaraan te stellen eisen. 
 • De door HELM BENELUX B.V. opgegeven prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek/magazijn. 
 • Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende situatie. Indien zich binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de factoren, die bepalend zijn voor de totstandkoming van de koopprijs, zoals ondermeer wijzigingen in de grondstofprijzen, transportkosten, overheidsmaatregelen, wisselkoersen, belastingen, etc., is HELM BENELUX B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienaangaande te verhogen. De wederpartij wordt geacht met deze wijziging akkoord te zijn gegaan, indien hij niet binnen 7 dagen nadat HELM BENELUX B.V. hem daarvan op de hoogte heeft gesteld, schriftelijk aan HELM BENELUX B.V. te kennen heeft gegeven de overeenkomst op die grond te zullen ontbinden. 
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de overeengekomen termijn na leveringsdatum, zonder dat enige schuldvergelijking of korting zal zijn toegestaan. In geval van niet-tijdige betaling is HELM BENELUX B.V., zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd tot een rentevergoeding volgens het bepaalde in de artikelen 119a en 120 van Boek 6 van het B.W,., berekend over het telkens openstaande bedrag vanaf leveringsdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Indien deelbetaling is overeengekomen worden bij verzuim van de wederpartij in één der termijnen alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar. Voorts is HELM BENELUX B.V. in dat geval gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten, totdat volledige betaling wordt aangeboden of daarvoor afdoende zekerheid wordt gesteld; onverminderd het recht van HELM BENELUX B.V. de overeenkomst wegens dit verzuim te ontbinden. 
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die HELM BENELUX B.V. moet maken in verband met een verzuim van de wederpartij in de betaling van de koopprijs zijn voor rekening van de wederpartij. 
 • Betalingen door de wederpartij zullen, ondanks andersluidende aanwijzing, in aflopende volgorde in mindering worden gebracht op de (buiten)gerechtelijke kosten, de rente en de oudste openstaande vorderingen. 
 • HELM BENELUX B.V. behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde en nog te leveren zaken voor, totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, rente en eventuele kosten alsmede eventuele andere schadevergoeding wegens tekortkomingen door de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen. 
 • Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen als bovenvermeld is HELM BENELUX B.V. gerechtigd de haar toebehorende zaken zonder nadere aankondiging en op rekening van de wederpartij op te halen of te doen ophalen op de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij verleent HELM BENELUX B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe alle bij hem in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 
 • De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de geleverde zaken of de emballage, is beperkt tot directe schade aan personen of zaken. Indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. De omvang van haar aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering. De aansprakelijkheid van HELM BENELUX B.V. vervalt, indien de wederpartij de geleverde zaken doorverkoopt, gebruikt, verwerkt of vernietigt, zonder HELM BENELUX B.V. in de gelegenheid te hebben gesteld dit naar behoren te (doen) onderzoeken. Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid worden onherroepelijk mede bedongen en aanvaard ten behoeve van de ondergeschikten van HELM BENELUX B.V. en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen HELM BENELUX B.V. ingevolge de Wet aansprakelijk is. 
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 9 dient de wederpartij klachten omtrent het geleverde binnen 8 dagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van HELM BENELUX B.V. te brengen, bij gebreke waarvan HELM BENELUX B.V. tot geen enkele vergoeding terzake van eventuele aansprakelijkheid zal zijn gehouden. Indien de zaken door de wederpartij zijn doorverkocht of voor doorverkoop zijn bestemd, is HELM BENELUX B.V. jegens de wederpartij slechts voor tekortkomingen in de kwaliteit, hoeveelheid of samenstelling van het product aansprakelijk, indien de wederpartij bewijst dat deze tekortkoming reeds bestond ten tijde van de eerste levering door HELM BENELUX B.V. 
 • Indien, ten gevolge van omstandigheden die niet voor rekening van HELM BENELUX B.V. komen, de behoorlijke nakoming van de overeenkomst door HELM BENELUX B.V. geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft HELM BENELUX B.V. het recht hetzij zodanige nakoming op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 • Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van HELM BENELUX B.V. komen zijn, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, afkondiging van de staat van beleg, werkstaking of werkliedenuitsluiting, brand, ongevallen of ziekte van personeel, storingen in en vermindering van de productie, tekortkomingen van verpakkingsmateriaal, invoerbeperkingen of andere beperkende overheidsmaatregelen, of in de toelevering ten gevolge van andere regelgeving van de overheid of ten gevolge van de niet of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen door derden. 
 • Op alle door HELM BENELUX B.V. met haar wederpartijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van de Uniforme Wet inzake de internationale koop/verkoop van goederen worden uitgesloten. 
 • Alle geschillen tussen HELM BENELUX B.V. en de wederpartij met betrekking tot de overeenkomst zullen met uitsluiting van ieder ander college worden beslist door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij HELM BENELUX B.V als eisende of verzoekende partij kiest voor de rechter die bevoegd is op grond van de statutaire zetel van de wederpartij. 
 • Partijen kiezen voor de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk domicilie te ’’s-Gravenhage, Nederland.